P.P.U. KOPGARD Sp. z o.o.

RODO

\\\"Zasady przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe \\\"Kopgard\\\" Sp. z o.o.:

Klauzula informacyjna dla klientówZgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kopgard” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Kościuszki 1, 47-110 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067430, NIP 7560003782, REGON 530525347, adres e-mail: info@kopgard.com.pl,

2)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym: biuro rachunkowe, podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy),
b)przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),
c)wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

4)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,

5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona),

6)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora.


Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO (pracownicy kontrahentów, członkowie zarządów, itd.)

Zgodnie z art. 14 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kopgard” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Kościuszki 1, 47-110 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067430, NIP 7560003782, REGON 530525347, adres e-mail: info@kopgard.com.pl,

2)Pani/Pana dane zostały udostępnione przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/jesteś pracownikiem/współpracownikiem w związku z wykonywaniem przez administratora umowy łączącej administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem (celem przetwarzania jest zawarcie Umowy i jej wykonywanie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3)przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a)w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b)w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres poczty elektronicznej.

4)odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz administratora usługi związane z wykonywaniem danej umowy, w tym m.in. usługi IT, usługi prawne, usługi doradcze itp., a także właściwe organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania danej umowy; okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora; po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa,

6)ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu,

7)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Ewę Joszko, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Joszko Ewa Kopgard-Bis:

Klauzula informacyjna dla klientów


Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Joszko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Joszko Ewa Kopgard-Bis, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres: ul. Kościuszki 1, 47-110 Kolonowskie, NIP: 7561880456, REGON: 160176999, adres e-mail: sprzedaz@kopgard.com.pl,

2)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym: biuro rachunkowe, podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy),
b)przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),
c)wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

4)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,

5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona),

6)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora.Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO (pracownicy kontrahentów, członkowie zarządów, itd.)

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Joszko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Joszko Ewa Kopgard-Bis, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres: ul. Kościuszki 1, 47-110 Kolonowskie, NIP: 7561880456, REGON: 160176999, adres e-mail: sprzedaz@kopgard.com.pl,

2)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym: biuro rachunkowe, podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy),
b)przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),
c)wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

4)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,

5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona),

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora.